Napomene o zbrinjavanju baterija

U vezi s distribucijom baterija ili isporukom uređaja koji sadrže baterije, dužni smo Vas obavijestiti o sljedećem:
Vi ste Kao krajnji korisnik zakonski ste obvezni vratiti iskorištene baterije. Stare baterije koje imamo ili smo nosili u našem asortimanu možete besplatno vratiti u naše skladište za dostavu (adresa za dostavu) kao nove baterije. Simboli prikazani na baterijama imaju sljedeće značenje:
Simbol prekrižene kante za smeće znači da se baterija ne smije odlagati s kućnim otpadom.
Pb = baterija sadrži više od 0,004 posto olova po masi
Cd = baterija sadrži više od 0,002 masenih postotaka kadmija
Hg = baterija sadrži više od 0,0005 masenih postotaka žive.

Pridržavajte se gornjih uputa.